Regulamin

Akcji sprzedażowej pod nazwą: "Dbamy o Owady"
(zwany dalej "Regulaminem")

§ 1

 1. Organizatorem akcji sprzedażowej pod nazwą „DBAMY O OWADY” (zwanej dalej „Promocją”), jest VACO RETAIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Dąbrowskiego 44, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000763157 (zwana dalej „Organizatorem).
 2. Promocja jest prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Promocją objęte są wszystkie Produkty oferowane przez Organizatora.
 4. Promocja trwa od dnia 01.05.2021 r. do dnia 31.07.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Przedział czasowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie obejmuje okresu rejestracji Uczestników i wysyłki zestawów promocyjnych oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Rejestracja Uczestników trwa do dnia 31.08.2021 r.
 5. W Promocji mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zwane dalej „Uczestnikami”).
 6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 7. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 8. Promocja będzie prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Informacje zawarte w materiałach promocyjnych mają tylko i wyłącznie charakter promocyjny i informacyjny.
 9. Produkty, które stanowią zestawy promocyjne przyznawane w ramach Promocji, nie mogą być przedmiotem obrotu handlowego. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wynikającego ze zdania poprzedniego zakazu sprzedaży otrzymanych zestawów promocyjnych. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zakazu określonej w niniejszym ustępie ani za skutki jego nieprzestrzegania.

§ 2

 1. celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:
  • dokonać w dowolnym sklepie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zakupu dowolnych produktów Organizatora za kwotę wyższą niż 39,00 zł (słownie złotych: trzydzieści dziewięć i 00/100),
  • zarejestrować się na stronie internetowej Promocji prowadzonej pod adresem www.dbamyoowady.pl i załączyć zdjęcie dokumentu potwierdzającego dokonany zakup na kwotę powyżej 39,00 zł (paragonu lub faktury) oraz podać dane adresowe do wysyłki.
 2. Pierwszych 100 Uczestników, którzy w każdym tygodniu trwania Promocji (liczonym od poniedziałku do niedzieli) dokonają rejestracji na stronie internetowej Promocji i przedstawią dowód zakupu określony w ust.1, otrzyma od Organizatora zestaw promocyjny w postaci 1 sztuki „Hotelu dla owadów VACO”.
 3. Zestawy Promocyjne dostarczane będą Uczestnikowi, który nabył do nich prawo zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie – na koszt Organizatora – pod warunkiem podania przez Uczestnika wszystkich danych umożliwiających wysyłkę zestawu promocyjnego.
 4. Organizator przewidział 1500 (słownie: tysiąc pięćset) zestawów promocyjnych o wartości brutto 20,00 zł/sztuka (słownie złotych: dwadzieścia i 00/100).
 5. Termin realizacji wysyłki zestawu promocyjnego do Uczestnika wynosi 30 dni od momentu zarejestrowania paragonu.
 6. Wizualizacja graficzna Hotelu dla owadów VACO może różnić się od faktycznego Hotelu dla owadów wysyłanego do Uczestnika.
 7. Jedna osoba fizyczna może zarejestrować jeden paragon w trakcie trwania Promocji.

§ 3

 1. Nad zapewnieniem prawidłowego przebiegu Promocji czuwa Organizator.
 2. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Promocji z niniejszym Regulaminem – Uczestnikom przysługuje prawo zgłoszenia Organizatorowi pisemnej reklamacji, przesłanej listem poleconym na adres Organizatora wskazany w § 1 ust.1 – nie później niż w terminie 7 dni od daty zakończenia Promocji. Za datę zgłoszenia reklamacji przyjmuje się datę wpływu pisemnej r eklamacji do siedziby Organizatora.
 3. Niezgłoszenie reklamacji w terminie określonym w ust.3 oznacza zrzeczenie się przez Uczestnika wszelkich roszczeń związanych z Promocją w stosunku do Organizatora.
 4. Reklamacja musi zawierać takie informacje, jak: imię, nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania Uczestnika Promocji, opis i uzasadnienie reklamacji, dowód uczestnictwa w Promocji (kopia faktury lub paragonu potwierdzających dokonanie zakupu uprawniającego do uczestnictwa w Promocji).
 5. Organizator obowiązany jest rozpoznać reklamację w terminie 30 dni od daty jej wpływu i poinformować Uczestnika na piśmie o sposobie jej rozpatrzenia w terminie kolejnych 7 dnia od dnia rozpatrzenia.
 6. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługują od niej żadne środki odwoławcze.
 7. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres lub nie zawierające wszystkich elementów określonych w ust.5 – nie będą rozpatrywane i traktowane będą jako niezłożone.

§ 4

 1. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową bądź niemajątkową, poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Promocji oraz/lub w wyniku przyznania bądź nie przyznania mu Zestawu Promocyjnego.
 2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego udział w Promocji będzie naruszał prawa osób trzecich.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób nie związanych z organizacją Promocji.

§ 5

 1. Podanie danych osobowych przez Uczestników oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, chociaż niezbędne do wzięcia udziału i prawidłowego przeprowadzenia Promocji.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następować będzie tylko i wyłącznie dla celów związanych z prawidłowym przeprowadzeniem Promocji – zgodnie przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „RODO”).
 3. Za odrębną zgodą Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane również w innych celach, w tym celach marketingowych.
 4. Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach Promocji jest Organizator.
 5. Każdy Uczestnik Promocji ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Każdy Uczestnik może w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

§ 6

 1. Wszyscy Uczestnicy Promocji podlegają niniejszemu Regulaminowi.
 2. W kwestiach nie objętych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Skierowanie przez Uczestnika sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.
 4. Wszelkie spory związane z Promocją, które nie zostaną rozstrzygnięte w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 5. 5. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji w dowolnym momencie jej trwania, bez konieczności podawania przyczyn. Uczestnikom nie przysługują w stosunku do Organizatora żadne roszczenia z tytułu zakończenia Promocji przed upływem terminu określonego w §1 ust.4. 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz stronie internetowej Promocji (www.dbamyoowady.pl). 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. 8. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu. 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Promocji.